X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان

آموزش دروس دبیرستان - هوالفتاح العلیم

آموزش شیمی ۱-زیست شناسی ۱

هوالفتاح العلیم - شیمی برای زندگی - فصل ۱ - نمونه سوال

به نام خدا

                     عید سعید فطر مبارک

با تشکر از سایت  http://t3ns.blogfa.com/cat-7.aspx

 

شیمی۱

1- علامت کدام عنصر درست نیست؟

 1)آهن Fe        2) نقره Ag      3) جیوه  Mg      4) روی   Zn

 

2- حد اکثر چند درصد از آبهای موجود برای انسان و دیگر موجودات زنده غیر در یائی مورد استفاده قرار می گیرد؟

 1) 50           2)0/5           3) 5             4) 10

 

3- مقدار مصرف نهان آب در کدام بخش بیشتر است؟

   1) تامین انرژی       2) کشاورزی           

  3) صنایع و معادن              4) امور بازرگانی و خدمات 

 

4- ظرفیت گرمائی ویژه کدامیک از همه بیشتر است؟

    1) آهن            2) مس           3) الکل            4) آب   

 

5- پس ازموازنه مجموع ضرایب دو طرف واکنش چند است؟  

 AL2O3 + Hcl àALcl3 + H2O          

     1)11           2) 12            3) 8            4)4

 

6- کدام ذره زیر دارای (e = 18  و p = 17  و N=20) می باشد؟andis

   35        +      37            -       37        -       35

 1) Cl          2) Ar          3) Cl            4) Cl

     17              18                     17                17

7- کدامیک اسید قویتری است؟  

   1) 1 = PH       2) 4 = PH         3) 9 = PH         4) 13 = PH

                                                                                                                                            2+                    2+                    2+                       2+

8- کدامیک از یونهای مقابل سنگین آلوده کننده آب نیست؟ 

2+                2+               2+            2+

  1) Hg         2) Cd      3) Pb       4) Mg

 

9- کدام ماده زیر را به آب آشامیدنی اضافه کنید تا مانع از رش جلبکها شود؟ 

                                                       +3              +3

                  1) CL   2) AL        3) Fe         4) کات کبود

 

10- ساده ترین واحد سازنده یک ماده که برخی ویژگی های آن را حفظ کند؟

          1) مولکول        2) اتم         3) عنصر          4) ترکیب

 

11- اگر اتمی یک یا چند الکترون از دست بدهد به یون .......... تبدیل می شود که به آن ......... می گویند.

    1) مثبت – آنیون        2) مثبت – کاتیون   

    3) منفی – کاتیون      4) منفی – آنیون   

 

 12- در روزهای گرم تابستان مقدار ...... اکسیژن در آب حل می شود و میزان Do ...... می یابد.

     1) کمتری –کاهش      2) بیشتری- کاهش  

    3) بیشتری- افزایش        4) کمتری -افزایش   

 13- در کدام مورد زیر همه مواد آلوده کننده عمده هوا محسوب نمی شوند؟ 

   1) دی اکسید گوگرد و اکسیدهای نیتروژن   2) منو اکسید کربن و ذرات ریز معلق   

   3) دی اکسید کربن و ترکیبات سرب           4) ئیدروکربنهای نسوخته و دی اکسید گوگرد

 

14- هوا تشکیل شده است از        

  1) مخلوطی از گازهای ساده        2) ماده ساده     

   3) ماده مرکب     4) مخلوطی از گازهای ساده و مرکب

 

15- کدام پدیده زیر جنبه شیمیائی بیشتری دارد؟   

  1) انجماد آب      2) انحلال شکر در آب   

   3) تصعید نفتالین       4) فاسد شدن تخم مرغ         

جدول زیر جوابهای بالارا نشان میدهد

 

جواب

شماره سوال

 

جواب

 شماره سوال

2 11   3 1
1 12   2 2
3 13   2 3
4 14   4 4
4 15   2 5
      2 6
      1 7
      4 8
      4 9
      1 10

   

تهیه شده توسطصابر زارع | لینک ثابت | آرشیو نظرات

شرکت در مسابقه وب شیمی 

موضوع ارائه شده در مورد: مخزن سوالات شنبه بیست و هفتم اسفند 1384 1:4

 

۱-منظور از چرخه آب تبدل شدن آب اقیانوس ها به برف و

باران و برگشت مجدد آن از طریق رود خانه به اقیانوس

است

۲- مصرف آشکار آب ،آبی است که برای آشامیدن یا

استحمام وغیره استفاده وشود . اما مصرف نهان آب

،آبی است که در مصارف کشاورزی یا صنعتی مصرف

می شود

۳- آب آلوده به آبی گفته می شود که برای هدفی

که می خواهیم از آن استفاده کنیم مناسب نباشد

بطور کلی به هر چیزی که وجود مقدارزیاد آن باعث آزار شود و سلامتی

انسان ودیگر جانداران را تهدید کند آلودگی می گویند .

4- آلودگی گرمایی آب منظور گرم شدن آب در مصارف صنعتی است که

می تواند موجب مرگ ومیر ماهی ها گردد .

5- حل شدن گازهادر آب به دو عامل بستگی دارد (1-فشار 2-دما)

حل شدن گازها در آب با فشار نسبت مستقیم دارد یعنی اگر فشار را دو

برابر کنیم میزان حل شدن گازها در آب دو برابر میشود اما حل شدن گازها

با دما نسبت (وارونه )دارد .یعنی با بالا رفتن دمای آب حل شدن گاز

اکسیژن در آب کاهش می یابد .

6-DOنشانگر میزان اکسیژن حل شده در محلول است که بر حسب ppm

(به معنای در میلیون )بیان می شود نطور مثال وقتی می گوییم

DOآب4ppmاست یعنی 4گرم اکسیژن در یک میلیون گرم در آب حل شده

7-مقدارpH-خاصیت اسیدی و بازی را نشان می دهد که می توانند

از صفر تا 14تغییر کند

8- شناساگر لیتموس (تورنسل )در محیط اسیدی سرخ و در محیط بازی

آبیمی شود

9-اگرpHمحلولی کمتر از 7باشد یعنی محلول خاصیت اسیدی دارد اما

بیشتر از این مقدار را خاصیت بازی می گویند

10-آب باران کمی خاصیت اسیدی دارد زیرا (کربن دی اکسید )موجود

در هوا به کربنیک اسید تبدیل می شود

                 HO2+CO2--------H2CO3

11-عامل اسیدی Hعامل بازی OHست بطور مثال HCLاسید و

NaOH(سریم هیدروکسید)بازاست

۱۲- از NaOH برای تهیه صابون جامد و از KoH برای تهیه صلبون مایع

استفاده می شود

13- کاتیون های سنگین موجب آلودگی آب آشامیدنی می گردندکه

عبارنند از جیوه -سرب و کادمیم

14- آب سخت منظور آبی است که دارای املاح آهکی( Ca+2)یا کاتیون

منیزیم(Mg+2)و آهن (Fe+2)باشد . اشکال آب سخت آن است که

صابون نمی توانند به خوبی درآن کف کند . یون های فوق را از آب سخت

جدا کنیم به آب نرم تبدیل می شود

15-برای تبدیل سخت به آب نرم آب سخت (سدیم کربنات ) اضافه نمود

تا املاح از آن جدا و ته نشین شود .

16- آبی که سختی موقت داشته باشد از طریق گرم کردن می توانیم

مواد آهکی را آن جدا و به آب نرم تبدیل نمائیم .

17- جدا شدن (کلسیم کربنات) از آبی که سختی موقت دارد موجب

تشکیل ستون های بزرگ استالاکتیت و استالاگمیت در غاز های

بسته می شود

18- انحلال نمک در آب بخاطر این است که مومکلول های آب قطبی هستند

و می توانند یون های موجود در نمک را بطرف خود بکشند و آنها را از

یک دیگر جدا سازند      NaCl------+Na    -Cl(حل شدن در آب )

تاریخ ارسال: جمعه 20 مهر‌ماه سال 1386 ساعت 01:17 ب.ظ | نویسنده: مهدی | چاپ مطلب 0 نظر