X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان

آموزش دروس دبیرستان - هوالفتاح العلیم

آموزش شیمی ۱-زیست شناسی ۱

هوالفتاح العلیم - سال ۱۳۸۷ مبارک- نمونه سوال شیمی برای زندگی

بسمه تعالی

سال نو مبارک

سلام علیکم - خوش آمدید

باتشکر از عزیزانی که سوال ارسال کرده اند - سوالات بانام خودشان آورده شده است.

۳- کدام ماده زیر را به آب آشامیدنی اضافه کنید تا مانع از رش جلبکها شود؟  

                                                      +3              +3

                 1) CL   2) AL        3) Fe         4) کات کبود
۴- کدامیک اسید قویتری است؟  

  1) 1 = PH       2) 4 = PH         3) 9 = PH         4) 13 = PH

۵- کدام پدیده زیر جنبه شیمیائی بیشتری دارد؟    

 1) انجماد آب      2) انحلال شکر در آب   

  3) تصعید نفتالین       4) فاسد شدن تخم مرغ         

http://www.mohassel.com/

محمد قدیری فرد =>۱۰۱<= پور داود
IP: 86.109.35.52
سه شنبه 7 اسفند 1386 ساعت 20:03
 جلسه دوم - شیمی ۱ - زیست شناسی ۱


1- علامت کدام عنصر درست نیست؟

1)آهن Fe        2) نقره Ag      3) جیوه  Mg      4) روی   Zn2- حد اکثر چند درصد از آبهای موجود برای انسان و دیگر موجودات زنده غیر در یائی مورد استفاده قرار می گیرد؟

1) 50           2)0/5           3) 5             4) 103- مقدار مصرف نهان آب در کدام بخش بیشتر است؟

  1) تامین انرژی       2) کشاورزی           

 3) صنایع و معادن              4) امور بازرگانی و خدمات  4- ظرفیت گرمائی ویژه کدامیک از همه بیشتر است؟

   1) آهن            2) مس           3) الکل            4) آب    5- پس ازموازنه مجموع ضرایب دو طرف واکنش چند است؟  

AL2O3 + Hcl àALcl3 + H2O           

    1)11           2) 12            3) 8            4)46- کدام ذره زیر دارای (e = 18  و p = 17  و N=20) می باشد؟andis

  35        +      37            -       37        -       35

1) Cl          2) Ar          3) Cl            4) Cl

    17              18                     17                17

7- کدامیک اسید قویتری است؟  

  1) 1 = PH       2) 4 = PH         3) 9 = PH         4) 13 = PH

                                                                                                                                           2+                    2+                    2+                       2+

8- کدامیک از یونهای مقابل سنگین آلوده کننده آب نیست؟

2+                2+               2+            2+

 1) Hg         2) Cd      3) Pb       4) Mg9- کدام ماده زیر را به آب آشامیدنی اضافه کنید تا مانع از رش جلبکها شود؟  

                                                      +3              +3

                 1) CL   2) AL        3) Fe         4) کات کبود10- ساده ترین واحد سازنده یک ماده که برخی ویژگی های آن را حفظ کند؟

         1) مولکول        2) اتم         3) عنصر          4) ترکیب11- اگر اتمی یک یا چند الکترون از دست بدهد به یون .......... تبدیل می شود که به آن ......... می گویند.

   1) مثبت – آنیون        2) مثبت – کاتیون   

   3) منفی – کاتیون      4) منفی – آنیون    12- در روزهای گرم تابستان مقدار ...... اکسیژن در آب حل می شود و میزان Do ...... می یابد.

    1) کمتری –کاهش      2) بیشتری- کاهش  

   3) بیشتری- افزایش        4) کمتری -افزایش    

13- در کدام مورد زیر همه مواد آلوده کننده عمده هوا محسوب نمی شوند؟  

  1) دی اکسید گوگرد و اکسیدهای نیتروژن   2) منو اکسید کربن و ذرات ریز معلق    

  3) دی اکسید کربن و ترکیبات سرب           4) ئیدروکربنهای نسوخته و دی اکسید گوگرد14- هوا تشکیل شده است از         

 1) مخلوطی از گازهای ساده        2) ماده ساده     

  3) ماده مرکب     4) مخلوطی از گازهای ساده و مرکب15- کدام پدیده زیر جنبه شیمیائی بیشتری دارد؟    

 1) انجماد آب      2) انحلال شکر در آب   

  3) تصعید نفتالین       4) فاسد شدن تخم مرغ         
۷/۱۲/۸۶
رضا کلیایی کلاس ۱۱۰
IP: 78.154.52.148
سه شنبه 7 اسفند 1386 ساعت 21:31
 هوالفتاح العلیم- جلسه ششم


1- علامت کدام عنصر درست نیست؟

1)آهن Fe        2) نقره Ag      3) جیوه  Mg      4) روی   Zn2- حد اکثر چند درصد از آبهای موجود برای انسان و دیگر موجودات زنده غیر در یائی مورد استفاده قرار می گیرد؟

1) 50           2)0/5           3) 5             4) 103- مقدار مصرف نهان آب در کدام بخش بیشتر است؟

  1) تامین انرژی       2) کشاورزی           

 3) صنایع و معادن              4) امور بازرگانی و خدمات  4- ظرفیت گرمائی ویژه کدامیک از همه بیشتر است؟

   1) آهن            2) مس           3) الکل            4) آب    5- پس ازموازنه مجموع ضرایب دو طرف واکنش چند است؟  

AL2O3 + Hcl àALcl3 + H2O           

    1)11           2) 12            3) 8            4)46- کدام ذره زیر دارای (e = 18  و p = 17  و N=20) می باشد؟andis

  35        +      37            -       37        -       35

1) Cl          2) Ar          3) Cl            4) Cl

    17              18                     17                17

7- کدامیک اسید قویتری است؟  

  1) 1 = PH       2) 4 = PH         3) 9 = PH         4) 13 = PH

                                                                                                                                           2+                    2+                    2+                       2+

8- کدامیک از یونهای مقابل سنگین آلوده کننده آب نیست؟

2+                2+               2+            2+

 1) Hg         2) Cd      3) Pb       4) Mg9- کدام ماده زیر را به آب آشامیدنی اضافه کنید تا مانع از رش جلبکها شود؟  

                                                      +3              +3

                 1) CL   2) AL        3) Fe         4) کات کبود10- ساده ترین واحد سازنده یک ماده که برخی ویژگی های آن را حفظ کند؟

         1) مولکول        2) اتم         3) عنصر          4) ترکیب11- اگر اتمی یک یا چند الکترون از دست بدهد به یون .......... تبدیل می شود که به آن ......... می گویند.

   1) مثبت – آنیون        2) مثبت – کاتیون   

   3) منفی – کاتیون      4) منفی – آنیون    12- در روزهای گرم تابستان مقدار ...... اکسیژن در آب حل می شود و میزان Do ...... می یابد.

    1) کمتری –کاهش      2) بیشتری- کاهش  

   3) بیشتری- افزایش        4) کمتری -افزایش    

13- در کدام مورد زیر همه مواد آلوده کننده عمده هوا محسوب نمی شوند؟  

  1) دی اکسید گوگرد و اکسیدهای نیتروژن   2) منو اکسید کربن و ذرات ریز معلق    

  3) دی اکسید کربن و ترکیبات سرب           4) ئیدروکربنهای نسوخته و دی اکسید گوگرد14- هوا تشکیل شده است از         

 1) مخلوطی از گازهای ساده        2) ماده ساده     

  3) ماده مرکب     4) مخلوطی از گازهای ساده و مرکب15- کدام پدیده زیر جنبه شیمیائی بیشتری دارد؟    

 1) انجماد آب      2) انحلال شکر در آب   

  3) تصعید نفتالین       4) فاسد شدن تخم مرغ         
۸/۱۲/۸۶
رضا کلیایی کلاس ۱۱۰
IP: 78.154.52.148
سه شنبه 7 اسفند 1386 ساعت 21:36
 هوالفتاح العلیم


1- علامت کدام عنصر درست نیست؟

1)آهن Fe        2) نقره Ag      3) جیوه  Mg      4) روی   Zn2- حد اکثر چند درصد از آبهای موجود برای انسان و دیگر موجودات زنده غیر در یائی مورد استفاده قرار می گیرد؟

1) 50           2)0/5           3) 5             4) 103- مقدار مصرف نهان آب در کدام بخش بیشتر است؟

  1) تامین انرژی       2) کشاورزی           

 3) صنایع و معادن              4) امور بازرگانی و خدمات  4- ظرفیت گرمائی ویژه کدامیک از همه بیشتر است؟

   1) آهن            2) مس           3) الکل            4) آب    5- پس ازموازنه مجموع ضرایب دو طرف واکنش چند است؟  

AL2O3 + Hcl àALcl3 + H2O           

    1)11           2) 12            3) 8            4)46- کدام ذره زیر دارای (e = 18  و p = 17  و N=20) می باشد؟andis

  35        +      37            -       37        -       35

1) Cl          2) Ar          3) Cl            4) Cl

    17              18                     17                17

7- کدامیک اسید قویتری است؟  

  1) 1 = PH       2) 4 = PH         3) 9 = PH         4) 13 = PH

                                                                                                                                           2+                    2+                    2+                       2+

8- کدامیک از یونهای مقابل سنگین آلوده کننده آب نیست؟

2+                2+               2+            2+

 1) Hg         2) Cd      3) Pb       4) Mg9- کدام ماده زیر را به آب آشامیدنی اضافه کنید تا مانع از رش جلبکها شود؟  

                                                      +3              +3

                 1) CL   2) AL        3) Fe         4) کات کبود10- ساده ترین واحد سازنده یک ماده که برخی ویژگی های آن را حفظ کند؟

         1) مولکول        2) اتم         3) عنصر          4) ترکیب11- اگر اتمی یک یا چند الکترون از دست بدهد به یون .......... تبدیل می شود که به آن ......... می گویند.

   1) مثبت – آنیون        2) مثبت – کاتیون   

   3) منفی – کاتیون      4) منفی – آنیون    12- در روزهای گرم تابستان مقدار ...... اکسیژن در آب حل می شود و میزان Do ...... می یابد.

    1) کمتری –کاهش      2) بیشتری- کاهش  

   3) بیشتری- افزایش        4) کمتری -افزایش    

13- در کدام مورد زیر همه مواد آلوده کننده عمده هوا محسوب نمی شوند؟  

  1) دی اکسید گوگرد و اکسیدهای نیتروژن   2) منو اکسید کربن و ذرات ریز معلق    

  3) دی اکسید کربن و ترکیبات سرب           4) ئیدروکربنهای نسوخته و دی اکسید گوگرد14- هوا تشکیل شده است از         

 1) مخلوطی از گازهای ساده        2) ماده ساده     

  3) ماده مرکب     4) مخلوطی از گازهای ساده و مرکب15- کدام پدیده زیر جنبه شیمیائی بیشتری دارد؟    

 1) انجماد آب      2) انحلال شکر در آب   

  3) تصعید نفتالین       4) فاسد شدن تخم مرغ         
۸/۱۲/۸۶   موفق باشید
رضا کلیایی کلاس ۱۱۰
IP: 78.154.52.148
سه شنبه 7 اسفند 1386 ساعت 21:39
 هوالفتاح العلیم - نمونه سوال علوم زیستی شیمی برای زندگی ژایه اول


1- علامت کدام عنصر درست نیست؟

1)آهن Fe        2) نقره Ag      3) جیوه  Mg      4) روی   Zn2- حد اکثر چند درصد از آبهای موجود برای انسان و دیگر موجودات زنده غیر در یائی مورد استفاده قرار می گیرد؟

1) 50           2)0/5           3) 5             4) 103- مقدار مصرف نهان آب در کدام بخش بیشتر است؟

  1) تامین انرژی       2) کشاورزی           

 3) صنایع و معادن              4) امور بازرگانی و خدمات  4- ظرفیت گرمائی ویژه کدامیک از همه بیشتر است؟

   1) آهن            2) مس           3) الکل            4) آب    5- پس ازموازنه مجموع ضرایب دو طرف واکنش چند است؟  

AL2O3 + Hcl àALcl3 + H2O           

    1)11           2) 12            3) 8            4)46- کدام ذره زیر دارای (e = 18  و p = 17  و N=20) می باشد؟andis

  35        +      37            -       37        -       35

1) Cl          2) Ar          3) Cl            4) Cl

    17              18                     17                17

7- کدامیک اسید قویتری است؟  

  1) 1 = PH       2) 4 = PH         3) 9 = PH         4) 13 = PH

                                                                                                                                           2+                    2+                    2+                       2+

8- کدامیک از یونهای مقابل سنگین آلوده کننده آب نیست؟

2+                2+               2+            2+

 1) Hg         2) Cd      3) Pb       4) Mg9- کدام ماده زیر را به آب آشامیدنی اضافه کنید تا مانع از رش جلبکها شود؟  

                                                      +3              +3

                 1) CL   2) AL        3) Fe         4) کات کبود10- ساده ترین واحد سازنده یک ماده که برخی ویژگی های آن را حفظ کند؟

         1) مولکول        2) اتم         3) عنصر          4) ترکیب11- اگر اتمی یک یا چند الکترون از دست بدهد به یون .......... تبدیل می شود که به آن ......... می گویند.

   1) مثبت – آنیون        2) مثبت – کاتیون   

   3) منفی – کاتیون      4) منفی – آنیون    12- در روزهای گرم تابستان مقدار ...... اکسیژن در آب حل می شود و میزان Do ...... می یابد.

    1) کمتری –کاهش      2) بیشتری- کاهش  

   3) بیشتری- افزایش        4) کمتری -افزایش    

13- در کدام مورد زیر همه مواد آلوده کننده عمده هوا محسوب نمی شوند؟  

  1) دی اکسید گوگرد و اکسیدهای نیتروژن   2) منو اکسید کربن و ذرات ریز معلق    

  3) دی اکسید کربن و ترکیبات سرب           4) ئیدروکربنهای نسوخته و دی اکسید گوگرد14- هوا تشکیل شده است از         

 1) مخلوطی از گازهای ساده        2) ماده ساده     

  3) ماده مرکب     4) مخلوطی از گازهای ساده و مرکب15- کدام پدیده زیر جنبه شیمیائی بیشتری دارد؟    

 1) انجماد آب      2) انحلال شکر در آب   

  3) تصعید نفتالین       4) فاسد شدن تخم مرغ         
۸/۱۲/۸۶ موفق باشید
رضا کلیایی کلاس ۱۱۰
IP: 78.154.52.148
سه شنبه 7 اسفند 1386 ساعت 21:47
 هوالفتاح العلیم- معارف اسلامی قران - لینکستان
1)کدام یک از موارد زیر جزء ویژگیهای آب نیست ؟
الف)چگالی یخ کمترازآب است.                                           ب)کشش سطحی آب کم است. ×
ج)ظرفیت گرمایی آب زیاد است.                                           د)گرمای نهان تبخیر آب زیاد است.

2)فرمول (سولفوریک اسید)کدام یک از مواردزیر است؟
الف)Ho               ب) HSO ×                                 ج)CHO                  د)CaCl

3)آنیون چیست؟
الف)ذره هایی با بار مثبت هستند                                          ب)ذره هایی با بار منفی هستند×
ج)ذره های خنثی هستند                                                    د)هیچکدام

4)کدام لایه زمین درارتفاع km50-12زمین قرارداردو با افزایش ارتفاع دمای آن زیاد می شود؟
الف)تروپوسفر                ب)استراتوسفر×                  ج)مزوسفر                    د)ترموسفر

5)کدام یک از گازهای زیر جزء گازهای نجیب نیستند؟
الف)آرگون                       ب)رادون                                           ج)زنون                         د) ید×


                        مجید فتحی
مجید فتحی
IP: 79.132.213.242
جمعه 10 اسفند 1386 ساعت 09:01
 هوالفتاح العلیم- معارف اسلامی قران - لینکستان
۱.گرمای نهان آب چقدر است
۸۶۰            ۲۵۰                  ۲۲۶۰            ۴۸۰   

۲.کدام یک از مراحل زیر مراحل تصفیه آب نیست
F          ته نشینی                    هوادهی           لخته سازی

۳.کدام یک از روش های زیر جزو برطرف کردن سختی آب نیست
گرم کردن        اضافه کردن سدیم کربنات    آب مقطر      F


۴.کدام یک از روش های زیر جزو گازهای نجیب نیست   
         KR              XE          RN               CL

۵.گازهای اکسیژن در صنعت درچه دمایی تهیه میشود
۱۸۳-                  ۱۲۳-                         ۲۵۰-                  ۱۵۳-
حسین حسین پور       ۱۰۷
http://hosseineminem.blogfa.com
IP: 217.11.17.252
یکشنبه 12 اسفند 1386 ساعت 11:19
 هوالفتاح العلیم- معارف اسلامی قران - لینکستان
IP: 86.109.35.42
دوشنبه 13 اسفند 1386 ساعت 10:36
 هوالفتاح العلیم- معارف اسلامی قران - لینکستان
1-اگر اتم الکترون اضافی دریافت کند چه میشود؟
الف)آنیون ب)کاتین
2-چه مقدار کره زمین را آب فرا گرفته است؟
الف)75درصد ب)50درصد ج)80درصد د)70درصد
3-چند درصد کره زمین را آب شیرین تشکیل داده است؟
الف)0/5درصد ب)1درصد ج)5درصد د)2/5 درصد
4-حدود PH مناسب برای آب آشامیدنی چند است؟
الف)8/5-6/5 ب)5-9 ج)8/2-6/5 د)4-7
5-ملوکول زیر چند اکسیژن دارد؟{Ca(OH)2}
الف)2اکسیژن ب)3اکسیژن ج)1اکسیژن د)4اکسیژن
saman sarbaz-----class110
saman2099@yahoo.com
http://saman2099.clik.ir
IP: 85.15.29.11
دوشنبه 13 اسفند 1386 ساعت 11:38
 هوالفتاح العلیم- معارف اسلامی قران - لینکستان
چند درصد  کره زمین اب است؟
1. 75%          2. 45%           3. 25%             4. 85%
یکی از خواص باور نکردنی اب را بنویسید؟
ظرفیت گرمای اب بسیاربالا است(185/ 4).
ca . mg نام هرکدام را به نظم علامت بزنید.
1. کلر.کربن          2. کلسیم.منیزیم           3. سدیم.کربن          4. کلسیم.سرب
مرحله چهارم تصفیه اب؟
ته نشینی.
قدرت کدام موج بیشتر است.
1. فروسرخ          2. ریزموج         3. ایکس          4. گاما
علی.گلستانی                   کلاس.۱۰۱
IP: 85.133.179.95
سه شنبه 14 اسفند 1386 ساعت 10:38
 هوالفتاح العلیم- معارف اسلامی قران - لینکستان
۱- منحنی انحلال پذیری چهچیز را مشخص می کند؟
۱- حداکثر دما ۲- حداکثر ماده حل شدنی ۳- حداکثر غلظت ماده۴- حداکثر ماده حل شدنی در ۱۰۰ گرم حلال حل شونده
۲- ppmچیست؟
۱- یک هزارم ۲- حداقل غلظت محلول مورد نیاز آبزیان۳-یک میلیاردیم۴-یک میلیونیم
۳-آب سخت چیست؟
۱-آبی که به سختی کف کند۲- آبی که کف نکن۳-آبی که با صابون براحتی کف کند۴-آبی که با صابون به سختی کف کند
۴-دومین مرحله تصفیه آب چیست؟۱- هوادهی۲-گندزدایی۳-کلرزنی مقدماتی۴-ته نشینی
۵-انحلال ذیری گازها به چه چیز بستگی دارد؟
۱- دما۲-فشار۳- غلظت۴- موارد ۱و۲
امین گلستانی ۱۰۷
IP: 85.15.57.38
سه شنبه 14 اسفند 1386 ساعت 21:36
 هوالفتاح العلیم- معارف اسلامی قران - لینکستان
Do-1چیست؟ حد اقل غلضت اکسیژن مورد نیاز موجودات.

2-ph مناسب برای آب آشامیدنیانسان چند است؟ 5/6 تا 5/8

3-عامل فشار هوا چیست ؟برخورد پی در پی ملکول های گاز به دیواره اجسام.

4-اکسایش چیست؟ترکیب مواد مختلف با اکسیژن.

5-طول موج چیست؟فاصله ی دو موج پی درپی را طول موج می گویند.

سید سعید هاشمی    ۱۰۲
IP: 212.6.32.3
چهارشنبه 15 اسفند 1386 ساعت 12:30
 هوالفتاح العلیم - نمونه سوالات دانش آموزان
همگی دارای جواب هستند
* همگی جواباش هست.

1- علامت کدام عنصر درست نیست؟
1)آهن Fe           2) نقره Ag           * 3) جیوه  Mg *        4) روی   Zn

2- حد اکثر چند درصد از آبهای موجود برای انسان و دیگر موجودات زنده غیر در یائی مورد استفاده قرار می گیرد؟
1) 50           *2)0/5 *          3) 5             4) 10

3- مقدار مصرف نهان آب در کدام بخش بیشتر است؟
  1) تامین انرژی          * 2) کشاورزی  *         
 3) صنایع و معادن              4) امور بازرگانی و خدمات  

4- ظرفیت گرمایی ویژه  کدامیک  از همه بیشتر است؟
   1) آهن            2) مس           3) الکل         *4) آب*    

5- پس ازموازنه مجموع ضرایب دو طرف واکنش چند است؟  
AL2O3 + Hcl ALcl3 + H2O           
    1)11           *2) 12 *           3) 8            4)4

6- کدامیک اسید قویتری است؟  
 * 1) 1 = PH *      2) 4 = PH         3) 9 = PH         4) 13 = PH
2+                           2+                        2+                        2+                                                                                                                                                                                                           
7- کدامیک از یونهای مقابل سنگین آلوده کننده آب نیست؟
2+                2+               2+            2+
 1) Hg         2) Cd      3) Pb     *  4) Mg*


8- کدام ماده زیر را به آب آشامیدنی اضافه کنید تا مانع از رش جلبکها شود؟  
                                                                         +3               +3
                 1) CL            2) AL        3) Fe        * 4)  کات کبود*

9- ساده ترین واحد سازنده یک ماده که برخی ویژگی های آن را حفظ کند؟
       *  1) مولکول *        2) اتم         3) عنصر          4) ترکیب

10- اگر اتمی یک یا چند الکترون از دست بدهد به یون .......... تبدیل می شود که به آن ......... می گویند.
   1) مثبت – آنیون       * 2) مثبت – کاتیون *
   3) منفی – کاتیون      4) منفی – آنیون    

11- در روزهای گرم تابستان مقدار ...... اکسیژن در آب حل می شود و میزان Do ...... می یابد.
  *  1) کمتری –کاهش *         2) بیشتری- کاهش  
      3) بیشتری- افزایش          4) کمتری -افزایش    

12- در کدام مورد زیر همه مواد آلوده کننده عمده هوا محسوب نمی شوند؟  
    1) دی اکسید گوگرد و اکسیدهای نیتروژن        2) منو اکسید کربن و ذرات ریز معلق    
 * 3) دی اکسید کربن و ترکیبات سرب *           4) ئیدروکربنهای نسوخته و دی اکسید گوگرد


13- هوا تشکیل شده است از         
 1) مخلوطی از گازهای ساده        2) ماده ساده     
  3) ماده مرکب             *  4) مخلوطی از گازهای ساده و مرکب *


14- کدام پدیده زیر جنبه شیمیائی بیشتری دارد؟    
 1) انجماد آب               2) انحلال شکر در آب   
  3) تصعید نفتالین      * 4) فاسد شدن تخم مرغ *   

باتشکر از معلم عزیز

نیما ساعدی کلاس ۱۰۴  ؛ مدرسه ی استاد پورداود

نیما ساعدی
saedinima@yahoo.com
http://www.mohassel.com
IP: 65.49.14.20
چهارشنبه 22 اسفند 1386 ساعت 09:49
 هوالفتاح العلیم - نمونه سوالات دانش آموزان
1)کدام یک از موارد زیر جزء ویژگیهای آب نیست ؟
الف)چگالی یخ کمترازآب است.                                           ب)کشش سطحی آب کم است. ×
ج)ظرفیت گرمایی آب زیاد است.                                           د)گرمای نهان تبخیر آب زیاد است.

2)فرمول (سولفوریک اسید)کدام یک از مواردزیر است؟
الف)H۲o۲               ب) H۲SO۴ ×                    ج)C۳H۶O                  د)CaCl۲

3)آنیون چیست؟
الف)ذره هایی با بار مثبت هستند                                           ب)ذره هایی با بار منفی هستند×
چ)ذره های خنثی هستند                                                    ج)هیچکدام

4)کدام لایه زمین درارتفاع km50-12زمین قرارداردو با افزایش ارتفاع دمای آن زیاد می شود؟
الف)تروپوسفر                ب)استراتوسفر×                            ج)مزوسفر                    د)ترموسفر

5)کدام یک از گازهای زیر جزء گازهای نجیب نیستند؟
الف)آرگون                       ب)رادون                                         ج)زنون                         د)ید×


                        مجید فتحی
تاریخ ارسال: یکشنبه 4 فروردین‌ماه سال 1387 ساعت 09:07 ق.ظ | نویسنده: مهدی | چاپ مطلب 0 نظر