X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان

آموزش دروس دبیرستان - هوالفتاح العلیم

آموزش شیمی ۱-زیست شناسی ۱

هوالفتاح العلیم- نمونه سوال علوم زیستی وبهداشت اول دبیرستان

 

به نام خدا

سلام

باتشکر از  http://shahri.blogfa.com/post-15.aspx

 

سؤالات امتحان هماهنگ کشوری علوم زیستی و بهداشت درخرداد81

1- چرا محققان معمولاً کار خود را از صفر شروع نمی کنند؟ 5/0

2- کدام مولکول قادر به همانندسازی است؟واحد سازنده ی این مولکول چیست؟5/0

3- دو مورد از نقش های سدیم در بدن انسان را ذکر کنید.5/0

4- مصرف هر یک از مواد زیر چه عوارضی برای بدن انسان دارد:5/0

سیکلامات – مصرف بیش از حد ویتامینD

5- انواع تومور را نام ببرید.5/0

6- ترشح پادتن و عمل بیگانه خواری هر کدام از وظایف کدام گروه از گلبول های سفید است؟5/0

7- هرم انرژی چیست؟75/0

8- سه گروه از عوامل مهم را که در ایجاد پوسیدگی نقش دارند نام ببرید.75/0

9- شکل یک کروموزوم را رسم کرده و بخش های مختلف آن را به دقت نام گذاری کنید.75/0

10- اگر خون فردی با هر دو نوع سرم ضد A و ضد B لخته شود گروه خونی وی چیست؟چرا؟1

11- عوامل اصلی مؤثر در تعداد افراد جمعیت کدامند؟برای تنظیم جمعیت انسانی کنترل کدام عامل راحت تر است؟1

12- دو مورد از موارد استفاده ی ویروس ها را بنویسید و روش استفاده در هر مورد را ذکر نمایید.1

13- در باره ی منحنی مقابل به پر سش های زیر پاسخ دهید(مشابه منحنی ص28 رسم شده بوده است.)1

- منحنی را تفسیر کنید.

- دلیل کاهش سریع میزان فتوسنتز در دماهای بالاتر از33 درجه چیست؟

14- آیا میکروب ها ی ساپروفیت هم می توانند باعث بیماری زایی شوند؟با ذکر مثال توضیح دهید.1

15- پروتئین بدن جانداران پس از دفع یا مرگ طی چه مراحلی به نیترات معدنی تبدیل می شود؟1

16- دو تفاوت بین چربی های گیاهی و چربی های جانوری بنویسید.1

17- چرا باید غذای یخ زده را بلافاصله پس از ذوب شدن مصرف کرد؟1

18- دو اختلاف اساسی سلول جنسی نر و ماده را در انسان شرح دهید.1

19- توضیح دهید چرا ویروس ها را انگل اجباری درون سلولی می دانند؟25/1

20- گونه را تعریف کرده و یک مثال از گونه ی غالب به همراه اکوسیستم آن ذکر کنید.25/1

21- به پرسش های زیر پاسخ دهید: 5/1

- وظیفه ی پروتئین هموگلوبین چیست؟

- محلول یددار لوگول برای شناسایی کدام ماده ی آلی استفاده می شود؟

- نقش میتوکندری در سلول چیست؟

- ویروس اوریون به کدام بخش بدن آسیب می رساند؟

- بزرگترین اندامک سلولی چیست؟

- هورمون رشد از کدام غده ترشح می شود؟

22- اصطلاحات زیر را تعریف کنید: 75/1

لقاح – شبکه ی غذایی – بوم شناسی

سؤالات امتحان هماهنگ کشوری علوم زیستی و بهداشت درشهریور81

1- پیکر هر ویروس از چه اجزایی تشکیل شده است؟5/0

2- گلبول های سفید به چند گروه تقسیم می شوند ؟ نام ببرید.5/0

3- اصطلاحات زیر را تعریف کنید: 5/1

زیستگاه – میتوز – اسیدها آمینه ی اساسی

4- فرضیه چیست؟در روش علمی پس از مرحله ی فرضیه سازی کدام مرحله قرار دارد؟1

5- اجزای اصلی سلول را نام ببرید.75/0

6- اکوسیستم را تعریف کنید. 75/0

7- هر مولکول تری گلیسرید از ترکیب چه موادی حاصل شده است؟ 5/0

8- اندام را تعریف کرده و یک مثال بزنید. از ویتامین های محلول در چربی دو مثال بزنید. 25/1

9- مهم ترین گروه های مواد آلی بدن جانداران را نام ببرید.1

10- انواع بازهای آلی در مولکول DNA را بنویسید.1

11- قند موجود در شکر چه نام دارد؟ بیماری خشکی و ضخیم شدن قرنیه ی چشم چه نام دارد؟ موادخامی که در فتوسنتز مصرف می شوند کدامند؟ 1

12- یک مثال از خطای شنوایی و یک مثال از خطای بینایی بنویسید. پژوهش های علوم زیستی کاربردی به چه منظور انجام می شوند؟ 1

13- نقش کوتیکول در گیاهان چیست؟ آوندهای آبکشی در رگبرگ ها چه وظیفه ای بر عهده دارند؟ 5/0

14- الیاف چیست و بیش تر در کدام گروه از غذاها وجود دارد؟ 5/0

15- وظایف شبکه ی آندوپلاسمی در سلول چیست؟ 5/0

16- چرا در اداره ی پلیس از انگشت به عنوان یک روش مطمئن در تشخیص مجرمان استفاده می شود؟5/0

17- روش پاستوریزه کردن را شرح دهید. در پاستوریزه کردن کدام گروه از میکروب ها از بین می روند؟75/0

18- فتوسنتز کنندگان اصلی کره ی زمین کدام اند؟چرا؟ نشاسته معمولاً در کدام اندامک گیاهی ذخیره می شود؟1

19- کم خونی یا آنمی چگونه ایجاد می شود؟ علائم این بیماری را بنویسید.75/0

20- سلول های حاصل از تقسیم میوز چه تفاوتی با دیگر سلول های بدن دارند؟ از دو افزودنی غذایی گلوتامات مونوسدیم و سیکلامات هر یک به چه منظوری استفاده می شود؟ 1

21- آیا کلسترول اساساً ماده ی مضری است؟توضیح دهید.75/0

22- معمولاً برای دوام بیش تر چوب رطوبت آن را می گیرند . (خشک می کنند) این کار چگونه باعث مقاومت در برابر پوسیدگی می شود؟75/0

23- در هر یک از تبدیلات زیر کدام گروه از باکتری های خاک دخالت دارند: 5/0

تبدیل آمونیاک به نیترات – تبدیل نیترات به نیتروژن هوا

24- چنانچه تراکم جمعیت پرندگان یک جنگل 180 پرنده در هر کیلومتر مربع باشد و مساحت این جنگل 600 کیلومتر مربع باشد تعداد کل پرندگان این جنگل چقدر است؟(با فرمول و انجام محاسبات) 75/0

25- شکل زیر طرح ساده ای از یک باکتری را نشان می دهد : (شکل باکتری ص101) 1

نام بخش های شماره گذاری شده را بنویسید. – کدام بخش یا بخش ها در همه ی انواع باکتری ها وجود دارد؟

 

نمونه سؤالات خرداد

۱-الف) فرضیه چیست؟  ب) در روش علمی ، پس از مرحله ی فرضیه سازی کدام مرحله قرار دارد؟

2-الف) یک مثال از خطای شنوایی و یک مثال از خطای بینایی بنویسید. ب) پژوهش های علوم زیستی کاربردی به چه منظور انجام می شوند؟

3-الف) آیا می توان پاسخ همه ی پرسش های آدمی را با استفاده از روش علمی به دست آورد؟ چرا؟ ب) انواع تومور را نام ببرید.

4-الف ) میتوز را تعریف کنید. ب) اندام را تعریف کرده و یک مثال بزنید.

5-نقش هر یک از اندامک های ذیل چیست؟

میتوکندری :                                                         شبکه آندوپلاسمی:

کلروپلاست:                                                          لیزوزوم:

6-گاو جانداری 60 کروموزومی است . اگر در سلول پوست گاو تقسیم میتوز صورت گیرد ، به سؤالات پاسخ دهید:

الف) تعداد کروموزوم ها در هر یک از سلول های دختر حاصل (              )  ب) تعداد سانترومرها در سلول در مرحله ی

سوم میتوز(              ) ج) تعداد کروماتیدها در سلول در مرحله ی اول تقسیم(             )  د) تعداد سلول های حاصل از

سه بار تقسیم میتوز(                )

7-شکل یک سلول گیاهی را رسم کرده و چهار بخش اساسی آن را نام گذاری کنید.

8-چهار نوع مهم مواد آلی بدن جانداران کدامند؟

9-الف)وظیفه ی پروتئین هموگلوبین چیست؟ ب) محلول ید دار لوگول برای شناسایی کدام ماده مورد استفاده قرار می گیرد؟

ج) از ویتامین های محلول در چربی دو مثال بزنید.

10- دو ماده ی خام مورد استفاده در فتوسنتز و دو محصولی که مستقیماً دراین فرآیند تولید می شود را نام ببرید.

11- برای هر یک از موارد ذیل دو نقش بنویسید:

کوتیکول:                                                                   رگبرگ:

12-الف) فتوسنتز کنندگان اصلی کره ی زمین کدام اند؟ چرا ؟ ب) نشاسته معمولاً درکدام اندامک گیاهی ذخیره می شود؟

13- از ویژگی هایی که برگ را برای انجام فتوسنتز مناسب می سازد ، چهار مورد را نام ببرید.

14- دو تفاوت بین چربی های گیاهی و چر بی های جانوری بنویسید.

15- آنمی چیست ؟  این بیماری چگونه ایجاد می شود و چه علایمی دارد؟

16- برای کلسیم دو نقش و دو منبع ذکر کنید.

17- بیماری های کمبود ویتامینی در چه قسمت هایی از جهان و در چه افرادی شیوع بیش تری دارد؟

18- علت هر یک از عوارض زیر را بنویسید:

کواشیورکور:                                                         رسوب کلسیم در جگر:

اسکوروی:                                                            گزروفتالمی:

کرتینیسم:                                                              گرفتگی ماهیچه ها:

19- سرعت یک واکنش آنزیمی را در دماهای مختلف اندازه گیری و آن ها را در جدول زیر یادداشت کرده ایم . نموداری از داده های جدول رسم و آن را تفسیر کنید.

دما                      سرعت واکنش

(درجه سانتی گراد)       ( میلی گرم محصول در دقیقه)

5                                                                  4

20                          15

30                                                            30

45                          37

50                         20

55                          6

 

نمونه سؤالات اردیبهشت

 

 ۱-دلیل انباشتگی ویتامین D در روغن جگر ماهی چیست ؟

2-کنام وگونه ی شاخص را تعریف کنید؟

3-دو عامل از عوامل تغییر دهنده ی اکوسیستم در اوج  را بنوسید. گونه غالب را با ذکر یک مثال تعریف کنید.

4-مسئول شمارش کرم های خاکی در یک هکتار زمین شده اید برای این منظور چه می کنید؟توضیح دهید.

5-عوامل تغییر دهنده ی افراد جمعیت را نام ببرید.

6- الف) درشهری یک میلیون نفری با نسبت رشد جمعیت 8/1 درصد ، پس از یک سال چه تعداد به جمعیت افزوده خواهد شد؟(با محاسبه)                ب) از عوامل فرسایش خاک دو مورد را نام ببرید.

7-الف) دلیل بیم بحران انرژی در آینده ی نزدیک چیست؟ ب) رقابت را با ذکر یک مثال تعریف کنید.

8-مواد خام و محصولات فتوسنتز کدامند؟

9-انواع بازهای آلی را نام ببرید.

 10-هر یک از وظایف زیر بر عهده ی کدام اندامک سلولی است:

آزاد کردن انرژی مواد                  ذخیره ی آب و مواد محلول در آب

ترشح مواد به خارج سلول                 تجزیه ی مواد

نمونه سؤالات خرداد

۱- صحیح یا غلط بودن هر یک از سوالات زیر را مشخص نمایید.5/1 نمره
الف- بیشترین مقدار فتوسنتز در سلولهای برگ انجام می گیرد.
ب- کمبود سدیم سبب راشیتیسم می شود.
ج- گروه خونی AB دارای آنتی ژنA و B می باشد.
د- دومین حلقه در زنجیره غذایی یک گیاهخوار است.
ه- ویروسها ساده ترین موجودات با ساختار سلولی هستتند.
و- اولین خط دفاعی بدن گلبولهای سفید هستند
 
2-منا سب ترین گزینه را انتخاب نمایید:5/1 نمره
الف- پروتئین سازی توسط کدام اندامک انجام می گیرد؟
1- لیزوزوم 2- میتوکندری 3- گلژی 4- ریبوزوم
ب- فرآورده های فتوسنتزی عبارتند از:
1- اکسیژن و دی اکسید کربن 2- آب و اکسیژن 3- گلوکز و اکسیژن 4- آب و دی اکسید کربن
ج- کدامیک برای انعقاد خون لازم است؟
1- ویتامین  -2Aکلسیم 3- آهن 4- ویتامین B
د- کدام هیدرات کربن یک پلی سا کارید محسوب می شود؟
1- فروکتوز 2- گلوکز 3- ساکارز 4- گلیکوژن
ه- کدام یک فقط با میکروسکپ الکترونی دیده می شود؟
1-سلول گیاهی 2- ویروس 3- باکتری 4- سلول جانوری
و- خرگوش در کدام حلقه از زنجیره غذایی قرار می گیرد؟
1-اول 2- دوم 3- سوم 4- تفاوتی نمی کند.
 
3-جای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.5/1 نمره
الف- یکی از عناصر کم مصرف بدن عنصر……….است که برای ساختن هورمون تیروکسین لازم می باشد.
ب- از هر سلول مادر در تقسیم میتوز تعداد…………سلول ایجاد می شود.
ج- در ساختار کروماتین ملکولهای…………و ………..وجود دارد.
د- آزاد کردن انرژی مواد توسط اندامک …………….انجام میگیرد.
ه- ویروس هپاتیت به سلولهای ………….انسان آسیب می رساند.

4- علوم زیستی چیست؟5/0
5- دو وظیفه دیواره سلولی چیست؟5/0
6- دلایل فرسایش خاک چیست؟ (دو مورد)5/0
7- تفاوت اپیدرم را با سلول نگهبان روزنه بنویسید. 5/0
8- الف- کدام گروه خونی دارای هر دو آنتی کر A و B در سرم خون است؟ 5/0
ب- کدام گروه خونی دارای هر دو آنتی ژن A و B می باشد؟
9-نوع و نحوه ی قرار گرفتن بازهای آلی در دو رشته ی متقا بل یک مولکول DNA چگونه است؟1
10- هر یک از بیماریهای زیر مربوط به کمبود کدام ماده یا ویتامین است؟ 1
الف- کواشیورکور ب- گواتر ج- بری بری د- گزروفتا لمی
11-زنجیره غذایی چیست؟ چرا بیشتر روابط غذایی موجودات زنده بصورت شبکه غذایی می باشد ؟ 1
12-هر یک از صفات نامبرده محیطی هستند یا وراثتی ؟یا تحت تاثیر هر دو؟ 1
الف- گروه خونی ب- رنگ پوست ج- اندازه قد د- نحوه ی تکلم
13-با توجه به شکل مقابل پاسخ دهید: 1
الف- نوع تقسیم چیست؟
ب- تعداد کروموزومها در طی تقسیم چه تغییری یافته است؟
ج- این تقسیم در فرد نر است یا ماده؟ چرا؟
14- اکوسیستم چیست؟ یک مثال بزنید. 1
15-هر یک از بیماریهای ویروسی نامبرده به کدام بخش از بدن آسیب می رساند؟ 1
الف- اوریون ب- فلج اطفال ج- ایدز د- سرما خوردگی
16-طرح زیر چرخه ی نیتروژن را نشان میدهد. شماره های 1 تا 4 هر یک بیانگر کدام گروه از باکتری های خاک هستند؟ نام ببرید. 1
17-نحوه ی تولید مثل باکتری ها را نوشته ,چرا معمولا" تعداد باکتریها از حد معینی بیشتر نمی شود؟ 1
18-نحوه ی تغذیه باکتری های ساپروفیت و باکتری های انگل چگونه است؟ 1
19-الف- شرایط لازم برای پوسیدگی کدامند؟( 4مورد) 5/1
ب- به چه دلیل هنگام تهیه کود گیاهی ,کمی آهک به آن اضافه می کنند؟
20- الف- تراکم جمعیت را تعریف کنید. 5/1
ب- عوامل موثر بر تغییر جمعیت را نام ببرید. (4 مورد)

نمونه سؤالات خرداد

1-      آیا می توان پاسخ همه ی پرسش های آدمی را با استفاده از روش علمی به دست آورد؟ چرا؟ اگر مقداری آب لیمو را روی سفیده ی تخم مرغ و شیر بریزیم چه می شود؟

2-      گاو جانداری 60 کروموزومی است ، اگر در سلول های پوست گاو تقسیم میتوز صورت گیرد به سوالات پاسخ دهید:

تعداد کروموزوم ها در هر یک از سلول های دختر حاصل؟- تعداد سانترومرها در سلول در مرحله ی سوم میتوز؟ – تعداد کروماتید ها در سلول در مرحله ی اول تقسیم؟ – تعداد سلول های حاصل از سه بار تقسیم میتوز؟

3-      از ویژگی هایی که برگ را برای فتوسنتز مناسب می سازد چهار مورد را نام ببرید.

4-      برای هر کدام یک نقش بنویسید: تیروکسین – کلسیم – اسید آسکوربیک – آهن

5-      از گلوتامات مونوسدیم و سیکلامات ها در چه مواردی استفاده می شود و زیان استفاده از هر یک چیست؟

6-      اسب 64 کروموزوم و الاغ 62 کروموزوم دارد ، تعداد کروموزوم های بچه قاطری که از جفت گیری آن ها به وجود می آید را محاسبه کنید.

7-      برای تعین گروه خونی خود فقط سرم ضدB در اختیار دارید و خون شما با آن لخته شده است ، خون شما از چه گروه یا گروه هایی باید باشد؟ کدام گروه خونی دهنده ی عمومی و کدام گیرنده ی عمومی است؟

8-      اگر در یک رشته مولکول DNA باز آلی G برابر 16 درصد و در رشته ی دیگر همان مولکول باز آلی G برابر24 درصد باشد ، چند درصد این مولکول باز آلی A خواهد بود؟(جواب با محاسبه)

9-      اکوسیستم و هرم تعداد را تعریف کنید.

10-   DNA دستور ساخته شدن چه موادی را صادر می کند و چگونه پیام هایش به سیتوپلاسم می رسد؟ لقاح چیست و نتیجه ی آن ایجاد چه سلولی است؟

11-   پوسیدگی چیست؟ سه عامل مهم که در آن نقش دارند کدامند؟

12-   چهار روش برای نگهداری غذاها نام ببرید.

13-   به سوالات پاسخ دهید: نام باکتری های تبدیل کننده ی آمونیاک به نیترات؟ - نام باکتری های تبدیل کننده ی نیترات به نیتروژن هوا ؟ - نام عمل تبدیل نیتروژن هوا به پروتئین ؟ - نام عمل تبدیل دی اکسید کربن هوا به ترکیبات کربن دار در گیاهان؟

14-   توالی را تعریف کرده و مثالی برای آن ذکر کنید. بازده تبدیل انرژی چیست و حداکثر چقدر است؟

15-   اگر در جمعیتی بیست میلیون نفری نسبت رشد سه درصد باشد ، چه تعداد بر افراد جمعیت پس از یک سال افزوده خواهد شد؟ ( بامحاسبه) – اگر تراکم نوعی پرنده در جنگل 200 پرنده در هر کیلومتر مربع و مساحت این جنگل 400 کیلومتر مربع باشد ، تعداد کل پرندگان جنگل چقدر خواهد بود؟(بافرمول)

16-   دو مورد از مشکلات ناشی از جمعیت زیاد و دو مورد از راه های آلودگی آب ها را بنویسید.

17-   چگونگی دفاع بدن در مقابله با ویروس ها را به اختصار توضیح دهید.

18-   دو گروه اصلی گلبول های سفید را نام برده و نقش هر یک را بنویسید.

19-   اگر یک باکتری هر 20 دقیقه یک بار تقسیم شود پس از دو ساعت از سه باکتری چند باکتری حاصل می شود؟(بامحاسبه) تفاوت باکتری ساپروفیت با انگل چیست؟

20-   نام قسمت های خواسته شده در شکل مقابل را بنویسید.(شکل باکتری رسم شده بوده است.)

 

 

 

سؤالات خردادماه84

 

 

 

1

اولین و آخرین مرحله ی روش علمی را بنویسید.

 

2

گلیکوژن در چه قسمت هایی از بدن آدمی به مقدار فراوان وجود دارد؟

 

3

هر کدام از وقایع زیر مربوط به کدام مرحله ی میتوز است:

قرار گیری کروموزوم ها در میان سلول (        )               تقسیم سیتوپلاسم و ایجاد دو سلول دختر (         )

مشخص شدن کروموزوم ها (         )                           جدایی کروماتیدهای هر کروموزوم (         )

 

4

رگبرگ ها چه کارهایی را بر عهده دارند و شامل چه آوندهایی هستند؟

 

5

هر یک از وظایف زیر مربوط به چه ویتامین یا ماده ی معدنی است؟

بینایی(             )                                              انتقال اکسیژن (             )  

 انتقال پیام های عصبی (             )                        چسباندن سلول ها به هم  (               )

 

6

منظور از الیاف چیست؟ یک فایده و یک منبع برای آن بنویسید.

 

 

 

7

الف) علت مرگ در هنگام وارد شدن خون نا آشنا به بدن چیست؟  ب) لقاح را تعریف کنید.

 

 

 

 

8

در بخشی از یک مولکول DNA تعداد باز آلی A برابر 700 و تعداد باز آلیG برابر 200 است . در این بخش از مولکول DNA چه تعداد قند وجود خواهد داشت؟ (با محاسبه)

 

 

 

 

 

 

9

تقسیم میوز را تعریف کرده و بنویسید در چه اندام هایی و به چه منظور انجام می شود؟

 

 

 

 

10

الف) هورمون رشد از چه غده ای ترشح می شود و بر کجا تأثیر می گذارد؟  ب) غده ی ترشح کننده ی هورمون رشد در کجا واقع است؟

 

 

 

 

 

11

زنجیره ی غذایی را تعریف و برای آن یک مثال بیاورید.

 

 

 

 

 

 

 

 

12

چهار مورد از شرایط لازم برای تهیه ی کود گیاهی را بنویسید.

 

 

 

 

 

13

از روش های نگهداری غذا چهارمورد را نام ببرید.

 

 

 

14

پاستوریزه کردن شیر چگونه صورت می گیرد ؟ یک فایده و یک عیب برای این روش بنویسید.

 

 

 

 

15

بازده تبدیل انرژی را تعریف کرده و مقدار آن را در گندم و نیشکر بنویسید.

 

 

 

16

برای شمارش گلبول های قرمز خون از چه روشی استفاده می شود؟ نحوه ی عمل را مختصراً توضیح دهید.

 

 

 

17

ازدیاد جمعیت بر بخش آموزش و پرورش و بهداشت و درمان کشور چه اثری می تواند داشته باشد؟ برای هر یک دو مورد بنویسید.

 

 

 

 

 

 

18

نوعی باکتری هر 20 دقیقه یک بار تولید مثل می کند ، اگر 100 باکتری در ابتدا وجود داشته باشد پس ازدو ساعت از آن ها چند باکتری ایجاد خواهد شد؟ ( با محاسبه )

 

 

 

 

 

 

19

دو مورد استفاده برای ویروس نوشته و بیان کنید هر کدام از چه راهی صورت می گیرد؟

 

 

 

 

20

الف) آنتی بیوتیک ها توسط چه جاندارانی ساخته می شوند؟ ب) یک آنتی بیوتیک مثال بزنید. ج) برای معالجه ی سرطان از چه روشی استفاده می شود؟

 

 

 

 

21

شکل های زیر مربوط به چرخه ی زندگی ویروس است ، آن ها را به ترتیبی که اتفاق می افتند شماره گذاری کنید.

 

سؤالاتی از فصل های مختلف(از وبلاگ آزمون زیست شناسی به مدیریت آقای میرزایی)

فصل اول

1 -الف) فرضیه چیست؟  ب) در روش علمی ، پس از مرحله ی فرضیه سازی کدام مرحله قرار دارد؟

2-الف) یک مثال از خطای شنوایی و یک مثال از خطای بینایی بنویسید. ب) پژوهش های علوم زیستی کاربردی به چه منظور انجام می شوند؟

3- آیا می توان پاسخ همه ی پرسش های آدمی را با استفاده از روش علمی به دست آورد؟ چرا؟

4- علوم زیستی چیست؟

5- روش علمی حل مسایل چیست؟چرا محققان معمولا کار خود را از صفر شروع نمی کنند؟
6- ردی برای بررسی علت فاسد شدن گوشت چه فرضیه ای را ارائه داد و چگونه این فرضیه را آزمایش کرد؟

7-آزمایش کنترل شده را تعریف کنید؟

8- آزمایش ساده ای مورد نظریه خلق الساعه(پیدایش خود به خودی موجودات زنده )بنویسید؟

9- روش علمی برای چه موضوعاتی به کار می رود؟

10- فرضیه را تعریف کنید در علوم تجربی چگونه یک فرضیه تأیید یا رد می شود؟

11- فرانچسکو ردی از آزمایش های خود چه نتیجه ای گرفت؟

12- منظور از روش علمی چیست؟

12- چند سال قبل در یکی از رودخانه های شمال تعداد زیادی ماهی تلف شدند،دو فرضیه در مورد علت مرگ ماهی ها بنویسید؟

14- آزمایش های کنترلی ردی را بیان کنید ؟

15- علوم زیستی را تعریف کنید و دو گروه اصلی آن را بنویسید؟

16- دو درس مهمی که دانشمندان بعد از ون هلمونت ازاو گرفته چه بود؟

17- روش علمی را تعریف کنید و مراحل آن را بنویسید؟

18- هنگام انجام آزمایش ،باید همه ی متغیرها به جز یکی از مورد آزمایش است ،ثابت باشد،این کار چه لزومی دارد؟

19- نظریه خلق الساعه چیست ؟یک مثال بیاورید؟

20- شش مرحله از مراحل روش علمی را به ترتیب بنویسید؟

21-   در روش علمی پس از فرضیه سازی کدام مرحله قرار دارد؟

22-   یک مثال از خطای شنوایی و یک مثال از خطای بینایی را بنویسید؟

23 پژوهشهای علوم زیستی کاربردی به چه منظور استفاده می شود؟

24-   چرا محققان معمولاًًکار خود را از صفر شروع نمی کنند؟

25-   چرا نمی توان پاسخ همه ی پرسش ها را با روش علمی بدست آورد؟

26-در آزمایش ها ردی مراحل اول و دوم روش علمی را بنویسید؟

27- فرضیه ردی در مورد پیدایش مگس ها بنویسید؟

28- پژوهش های کاربردی علوم زیستی به چه منظوری انجام می شود؟

29- آزمایشهای کنترلی در آزمایشات ردی کدامند؟

فصل دوم

1-     مهم ترین تفاوت موجودات زنده و غیر زنده چیست؟

2-     آیا غشاء خاصیت نفوذپذیری انتخابی دارد؟

3-      یک نقش دیواره سلولی را بنویسید؟

4-      چه بخشی از سلول سبب  استحکام بخشیدن به سلول است؟

5-      اندامک های سلولی که به ترتیب نقش آنها آزادسازی انرژی و پروتئین سازی است را نام ببرید؟

6-      ماده اصلی کروماتین چه نام دارد؟

7-      آیا تعداد کروموزوم‌های سلولها عصبی انسان با سلول پوست انسان برابر است؟

8-      تقسیم هسته سلول را چه می نامند؟

9-      نتیجه از کار افتادن فرایندهای کنترل کننده تقسیم سلولی چیست؟

10-   کروموزم، تومور، اندام و سانترومر را تعریف کنید؟

11-   برای هر یک از ساختارهای زیر حداقل یک وظیفه را ذکر کنید.

الف‌ـ میتوکندری     ب ـ ریبوزم                   ج‌- دیواره سلولی        د‌- کلروپلاست

12-  چرا بیشتر ریبوزم های روی شبکه آندوپلاسمی چسبیده‌اند؟

13-  در ساختار کروماتین چه موادی شرکت دارند؟

14-  سه اصل نظریه سلولی را بنویسید؟

15-  چگونه یک سلول، سلولهای مجاور خود و مواد موجود در محیط را شناسایی می کند؟

16-  مادة قرمز رنگ در کدامیک از اندامک های چغندر قرمز وجود دارد و این ماده رنگی در چه صورتی از سلولهای چغندر قرمز خارج می شود؟

17-  هسته از چه بخشهایی ساخته شده است، فقط نام ببرید؟(4مورد)

18-  اندام چیست؟(با ذکر دو مثال)

19-  نقش واکوئل و لیزوزم را در سلول بنویسید؟

20-  فرق دیوارة سلولی و غشای پلاسمایی را بنویسید؟

 21-هر یک از اعمال بر عهده کدام بخش سلول است؟

الف‌ـ ترشح مواد به خارج از سلول      ب‌- آزاد کردن انرژی مواد

ج‌- انجام فتوسنتز و غذاسازی        د- ساختن پروتئین

22-انواع تومور را نام برده و یک تفاوت آنها را بنویسید؟

23- دو تفاوت میان سلول جانوری و گیاهی را بنویسید؟

24- محل کروماتین و میتوز را تعریف کنید؟

25- تومور، کروماتین و میتوز را تعریف کنید؟

26- اجزای اصلی سلول را نام ببرید؟

27- اندام را تعریف کنید و یک مثال بزنید؟

28- وظایف شبکة آندوپلاسمی در سلول چیست؟

29- در زمان تقسیم، رشته کروماتین با چه تغییراتی به کروموزم تبدیل می شود؟

30- محل اتصال دو کروماتید یک کروموزم چه نام دارد؟

31- انواع تومور را نام ببرید؟

32- شکل یک کروموزم را رسم و بخش‌های مختلف آنرا نامگذاری کنید؟

33- از وظایف دیواره سلول در گیاهان 3مورد را ذکر کنید؟

34- هر یک از وظایف زیر به عهده کدام بخش سلول است؟

الف‌- شناسایی سلولهای مجاور     ب‌- ترشح مواد به خارج از سلول

35-   سلولی دارای 6 جفت کروموزم است اگر این سلول تقسیم میتوز را انجام دهد.

الف‌- چند سلول بوجود می آید     ب‌- هر یک از سلوهای حاصل چند عدد کروموزم خواهند داشت؟

36-   منظور از اسکلت سلولی چیست؟

37-   پروتئین سازی و تجزیه مواد هر کدام بر عهدة کدام بخش سلول است؟

فصل سوم

 

 1-هر یک از مواد زیر جز, کدام گروه از ترکیبات آلی هستند ؟

ـ گلیکوژن  ـ تری گلیسرید ـ آنزیم ـ DNA ـ سلولز.

2-واحدهای سازنده ی نشاسته ، پروتئین و تری گلیسرید چیست ؟

3- الف: آنزیم را تعریف کنید ؛ ب: معروفترین نوع لیپیدها را نام ببرید ؛ ج: بخش اصلی دیواره ی سلولی در گیاهان از چه ماده ای است ؟

4-الف:  واحد سازنده ی پروتئین ها چه نام دارد ؟ ب: سوخت رایج سلول های بدن چه نام دارد ؟ ج: محل ذخیره ی گلیکوژن در بدن ، چه اندامی است ؟

5-چرا ساکارز و نشاسته را در یک گروه  از ترکیبات شیمیایی قرار می دهند ؟

6-پلی ساکاریدی که مخصوص سلول های جانوری و قارچ هاست چه نام دارد ؟

7-برای چربی ها و پروتیین ها یک وظیفه در بدن ما ذکر کنید .

8-دو ماده ی آلی و دو ماده ی معدنی را بنویسید .

9-چرا سرعت بیشتر واکنش ها در دمای بالاتر از Cْ45 کاهش می یابد ؟

10-تفاوت ساختمانی سلولز و نشاسته را بنویسید و طرح ساختمانی این دو را رسم کنید.

11-اگر به یک سیب زمینی مقداری معرف لوگول اضافه کنیم رنگ آن چه تغییری می کند ؟

12-سه نقش مهم پروتئین ها در بدن  بنویسید .

13-چهار گروه مهم مواد آلی را در بدن بنویسید.

14-آنزیم ها جزءکدام گروه از مواد آلی هستند ، چرا آ نزیم ها عمل اختصاصی دارند ؟

15-سه گروه اصلی هیدرات های کربن را نام برده و از هر کدام یک مثال بیابید .

16-اجزای سازنده ی تری گلیسرید را بنویسید و یک نقش مهم لیپیدها را نام ببرید .

17-گلیکوژن در بدن ما  در چه اندام هایی ذخیره می شود ؟

18-واحد سازنده پروتیین ها وگلیکوژن به ترتیب …………………می باشد.

19-از تجزیه ی یک تری گلیسرید چه مولکول هایی حاصل می شود ؟ نام ببرید.

20-چرا دمای بالا برای موجودات مضر است ؟

فصل چهارم

 

1)ماده ی سبزموجوددرگیاه چه نام دارد؟

2)چرا برگ سبزگیاه اندام اصلی فتوسنتزکننده می باشد؟

3)یک نقش رگبرگ ویک نقش کوتیکول رابنوبسید؟

4)درگیاهان برای تبدیل گلوکزبه پروتئین چه عنصری لازم است؟

5)ترکیبات نیتروژن دارخاک چگونه تامین می گردد؟

6)باطراحی آزمایشی اثردمابرشدت فتوسنتزراتحقیق کنید؟

7)گیاهان گلوکزرابه صورت چه مولکولی ذخیره می کنند؟

8)چگونه می توان شدت فتوسنتزرادریک گیاه افزایش داد؟

9)سلولهای نگهبان روزنه درکدامیک ازلایه های برگ فراوانترهستند؟

10)موادخامی که درفرایندفتوسنتزمصرف می شوندرانام ببرید؟

11)دوتفاوت سلولهای نگهبان روزنه بادیگرسلولهای اپیدرمی چیست؟

12)ماده ی آغازکننده ی واکنش های فتوسنتزی درگیاهان سبزرانام ببرید؟

13)کوتیکول و میانبرگ راتعریف کنید؟

14)کارآوندهای آبکشی رادرگیاهان سبزبیان نمایید؟

15)افزایش غلظت(کربن دی اکسید)درهواچه تاثیری برروی شدت فتوسنتزمی گذارد؟

16)مهمترین محصول قندی فرایندفتوسنتزچه قندی است؟وچرااین قندساخته شده برای انباشته شدن درگیاه مناسب  نیست؟

17)آیاگیاهانی که دارای برگهای قرمزهستندفتوسنتزانجام می دهند؟چرا؟

18)چراگیاهان آکواریم موجب جلوگیری ازمرگ ماهی هامی شوند؟

19)کوتیکول چیست؟دونقش آن رابنویسید؟

20)چراهمه ی فتوسنتزکنندگان ابزی حداکثرتاعمق صدمتری آب می توانندزندگی کنند؟

21)فتوسنتزراتعریف کنیدوموادخامی که مصرف می شودرانام ببرید؟

22)هریک ازبخشهای زیر در  برگ چه کاری انجام می دهند؟

الف ـ سلولهای نگهبان روزنه                    ب ـ کوتیکول                   ج ـ رگبرگ

23)گیاهان برای تبدیل کردن گلوکزبه پروتئین به چه عنصری نیازدارند؟آن راچگونه به دست می آورند؟

24)چگونه می توان شدت فتوسنتزرادریک گیاه افزایش داد؟

25)چه بخشی ازبرگ نقش استحکامی دارد؟

26)ازعوامل محیطی موثربرشدت فتوسنتزدوموردرابنویسید؟

27)چرابعضی ازسیب زمینی هاسبزرنگ هستند؟

28)به نظرشماچراتعدادماهی درآبهایی که جلبکهای سبزبیشتری داردفراوانتراست؟

29)دوماده راکه طی فتوسنتزمصرف می شوندرابنویسید؟

30)نمودارزیراثردمابرشدت فتوسنتزرا نشان می دهد.منحنی راتفسیرکنید؟

فصل پنجم

 

1- به سوالات زیر به اختصار جواب دهید.

-         غذا نیاز ما را به………………تامین می‌کند.

-          قند میوه ……… و قند شیر………می‌باشد.

-          چرا گوارش مولکول نشاسته پس از پخته شدن سیب‌زمینی آسانتر است؟

-          یکی از منابع تامین کننده آب بدن را بنویسید؟

-          یک نقش سدیم و یک نقش کلسیم را در بدن بنویسید؟

-          علت بیماریهای کواشیورکور، شب‌کوری، اسکوروی، کریتینیسم ، پلاگر و بربری چیست؟

-          کمبود چه عناصری به ترتیب باعث آنمی می شود؟

-          مصرف سیکلامات‌ها چه عوارضی به دنبا ل دارد؟

2ـ الیاف، آمیلوپلاست ، لایه میانی و اسیدهای آمینه اساسی را تعریف کنید؟

3ـ هر یک از بیماریهای زیر به علت کمبود چه ماده ای در بدن ایجاد می شود؟

الف) کواشیورکور        ب) گزروفتالمی          ج) اسکوروی        د)گواتر

4- دو مورد از اعمال سدیم را در بدن بیان کنید؟

5- دو تفاوت چربیهای گیاهی با چربیهای جانوری را بنویسید؟

6ـ نقش محافظت کننده‌ها در مواد غذایی چیست؟

7- الف- قند موجود در شیر چیست؟ ب- هورمونی که توسط تیروئید ترشح می شود چه نام دارد؟

ج تفاوت پروتئین شیر با پروتئین گوشت چیست؟

8- کمبود هر یک از مواد غذایی زیر چه نوع بیماریهایی در بدن ایجاد می کند.

الف- آهن     ب‌ـ نیاسین          ج‌- کلسیم                  دـ ویتامین B1

9- آمیلوپلاست چیست؟

10- تجمع چربی در زیر پوست چه فوایدی دارد؟(دو مورد)

11- دو نقش هورمون تیروکسین در بدن انسان را بنویسید و کمبود این هورمون  در دوران کودکی و همچنین در دوران بزرگسالی چه بیماریهایی را بوجود می‌آورد ؟

12- کمبود و ازدیاد  چه نوع ترکیبات آلی  و معدنی سبب بروز این بیماریها می شود بنویسید؟

الف- کواشیورکور      ب‌- کم خونی       ت‌- بری بری       پ‌- سخت شدن کبد    

 ج‌-راشی‌تیسم     ح‌ - شب کوری

13 دو نقش کلسیم را در بدن بنویسید؟

14- اسید آمینه اساسی چیست؟

15- منابع ویتامین D  را بنویسید؟

16- فقدان ویتامین D در بدن چه بیماری ایجاد می کند؟

17- کمبود هر یک از مواد زیر چه بیماری  در بدن ایجاد می کند؟

الف- ویتامینB1         ب‌- پروتئین        ج‌- ید       دـ آهن

18- فواید استفاده از غذاهای دارای سلولز چیست؟( دو مورد)

19- نوع قند موجود در شیر و میوه‌ها را بنویسید؟

20- گزروفتالمی در اثر کمبود چه ویتامینی  به وجود می‌آید و علائم آن چیست؟

21- علت بیماریهای کواشیورکور، راشی‌تیسم، شب‌کوری، و بربری را فقط نام ببرید؟

22- کلسترول چیست؟ در چه صورت باعث بیماری قلب و رگها می شود؟ و در چه مادة غذایی به فراوانی یافت می شود؟

23- اصطلاحات زیر را تعریف کنید.

الف‌ـ اسید آمینه اساسی     ب‌ـ تیروکسین        ج‌- گلوتامات‌مونوسدیم

24- نقش هر یک از مواد زیر را در بدن بنویسید؟ (برای هر کدام ذکر دو مورد کافی است)

الف ‌ـ سدیم           ب‌- کلسیم        ج‌ـ ویتامینA          دـ ویتامین C

25- یک مثال برای غذاهایی که موارد زیر را دارند بنویسید؟

الف‌ـ لاکتوز        ب‌ـ کلسیم     ج ‌ـ سلولز       دـ پروتئین مایع

26- علت بیماری پلاگر چیست؟

27- دو علت برای نرمی استخوان بنویسید؟

28- جمله زیر را تفسیرکنید.

(مقدار پروتئینی که در هر ماده غذایی وجود دارد با میزان مناسب بودن پروتئین های آن غذا برای رشد و ترمیم دو موضوع جداگانه و غیر مرتبط هستند).

29- اعمال  ویتامین A را در بدن بنویسید؟

30- منظور از رژیم غذایی مناسب چیست؟ مختصراً توضیح دهید.

31- علت بیماری راشی‌تیسم و آسکوروی چیست؟

32- ویتامین‌ها برای ایفای نقش خود باید بصورت ……..باشد.

33- وجود سلولز در غذاها به مقدار مناسب لازم می‌باشد. علت را بنویسید؟

34- محل تولید هورمون تیروکسین را نوشته، بیان کنید در ساختمان این هورمون چه عنصری بکار رفته است؟

35- علت تغییر رنگ میوه‌ها ی بریده شده مثل سیب و قند شدن روغن چیست؟

36- افزایش کلسترول ، احتمال ابتلاء به چه بیماریهایی را افزایش می‌دهد و نیز نقش چربیها را در بدن بنویسید؟

37- در بدن انسان برای هر یک از موارد زیر نقشی را بنویسید؟

الف‌)کلسیم        ب‌)آهن      ج ‌) ویتامینA         د) ویتامینC

38- چرا مصرف روغن های گیاهای بهتر است؟

39- از افزودنی های غذایی محافظت کننده‌ها چه نقشی دارند؟

40- از ویتامینهای محلول در چربی دو مثال بزنید؟

41- الف‌- قند موجود در شکر چه نام دارد.

ب‌- بیماری خشکی و ضخیم شدن قرینه چشم چه نام دارد؟

42- الیاف چیست و بیشتر در کدام گروه از غذاها وجود دارد؟

43- کم خونی یا آنمی چگونه ایجاد می شود علایم این بیماری را بنویسید؟

44- از دو افزودنی غذایی گلوتامات‌مونوسدیم و سیکلامات هر یک به چه منظوری استفاده می شود؟

45- آیا کلسترول اساساً ماده مضری است ؟ توضیح دهید.

46- چرا هویج برای سلامتی ما مفید است؟

47- مصرف هر یک از موارد زیر چه عوارضی برای بدن انسان دارد.

الف‌- سیکلامات‌ها      ب‌- مصرف بیش از حد ویتامین D

48- چرا پس از پخته شدن آمیلوپلاست، گوارش آن آسانتر است؟

 

 

فصل اول

 

1)در تفکر علمی آدمی برای یافتن پاسخ پرسش های خود از کدام استفاده می کند؟

1- خرافات     2- حدس و گمان       3- جادوگری       4- واقعیت ها و منطق

2) چهارمین مرحله ی روش علمی کدام است؟

1- آزمایش فرضیه    2- جمع آوری اطلاعات       3- فرضیه سازی      4- نظریه سازی

۳) پژوهش های علوم زیستی پایه ای به چه منظوری صورت می گیرد؟

1- شناخت قوانین حاکم بر پدیده های زیستی        2- زندگی بهتر

  3- به دست آوردن گیاهان و جانورانی با بازدهی بیش تر     4- استفاده ی انسان از پدیده های زیستی

۴) چگونگی رشد سلول تخم لوبیا تا تشکیل دانه لوبیا جزو کدام شاخه زیست شناسی است؟

1- بافت شناسی      2- تکامل    3- رویان شناسی       4- ژنتیک

فصل دوم

 

۵) این نتیجه گیری که : پیکر همه ی گیاهان از سلول ساخته شده است از کیست؟

1- ردی    2- شوان      3- شلایدن        4- فیرخو

6) بزرگ ترین اندامک  درون سلول ها کدام است؟

1- میتوکندری     2- هسته     3- دستگاه گلژی   4- ریبوزوم

7) نقش لیزوزوم ها در سلول چیست؟

1- پروتئین سازی  2- آزادکردن انرژی مواد 3- تجزیه و گوارش مواد   4- ترشح مواد

8) کدام یک از نقش های غشای پلاسمایی است؟

1- استحکام   2- شناسایی بعضی مواد موجود در محیط   3- شکل دادن به سلول  4- نداشتن نفوذ پذیری انتخابی

9) کدام اندامک سلولی ذکر شده دو غشا دارد؟

1- ریبوزوم  2- واکوئل  3- میتوکندری 4- لیزوزوم

10) فعالیت های سلول در کنترل کدام است؟

1- هسته    2- هستک  3- سیتوپلاسم    4- DNA

11) تعداد سانترومرها در هسته ی سلول آدمی چقدر است؟

1- 46    2- 23      3- 92      4- یک

12) چند بافت که هماهنگ با هم وظیفه ی خاصی را انجام می دهند تشکیل کدام را می دهند؟

1- اندام  2- اندامک  3- دستگاه    4- بدن

13) اگر در سلولی 20 کروموزومی تقسیم میتوز صورت گرفته باشد در سلول های دختر حاصل هر کروموزوم چند کروماتید خواهد داشت؟     1- دو   2- 20         3- 40            4- یک

14) قرار گیری کروموزوم ها در استوای سلول در کدام مرحله میتوز است؟

1- 1              2- 2            3- 3            4- 4

15) در نهایت چگونه توموری بدخیم باعث اختلال در بدن می شود؟

1- باکنده شدن سلول ها از جای خود       2- در اثر ازدیاد تومورها   3- با برده شدن سلول ها به بافت های دیگر                            4- با تقسیم مکرر سلول ها

16) نیم سانتی متر چند میکرون است ؟ 1- 500    2- 5000     3- 50000      4- 500000

17) در سلول پوست آدمی کدام یک وجود ندارد؟ 1- غشای سلول    2- کلروپلاست  3- میتوکندری   4- هسته

18) غشای هسته در چه مرحله یا مراحلی از تقسیم میتوز وجود دارد؟

1- اول و سوم    2- دوم و سوم    3- دوم و چهارم      4- اول و چهارم

19) کدام یک دارای مواد تجزیه کننده است؟ 1- ریبوزوم    2- میتوکندری   3- دستگاه گلژی    4- لیزوزوم

20) کدام متعلق به دستگاه گوارش نیست؟

1- کبد 2- معده   3- کلیه   4- پانکراس

21)کدام اندامک سلولی در آزاد کردن انرژی مواد دخالت دارد؟

1- ریبوزوم   2- شبکه آندوپلاسمی   3- میتوکندری   4- واکوئل                         

  22 ) جدا شدن کروماتیدهای هر کروموزوم در کدام مرحله ی میتوز صورت می گیرد؟

1- 4     2- 3      3- 2      4- 1

23) کدام یک در هر نوع سلولی وجود دارد؟

1- هسته   2- ریبوزوم  3- شبکه آندوپلاسمی  4- میتوکندری

24) کدام فاقد دیواره سلولی است؟

1- سلول بزرگ گندم   2- سلول باکتری شوره زدا        3- سلول پیکر قارچ   4- سلول های استخوانی

 25 ) سلول ماهیچه ای و سلول ریشه هویج فاقد کدام اندامک هستند؟

1-      میتوکندری  2- کلروپلاست  3- دیواره سلولی  4- هسته

26 ) در طی تقسیم میتوز هنگامی که کروموزوم ها در وسط سلول قرار می گیرند ، یک سلول آدمی دارای چند کروماتید است؟

1- 23     2- 46     3- 92      4- 184

 

فصل سوم

 

27) در کدام یک به ترتیب یک ماده ی آلی و یک ماده ی معدنی ذکر شده است؟

1-  دی اکسید کربن ، آب  2- کلرید سدیم ، لیپید    3- پروتئین ، اکسیژن    4- فسفات ها ، اکسیژن

28) واحد سازنده ی گلیکوژن کدام است؟  1- اسید آمینه 2- تری گلیسرید  3- گلیسرول 4- گلوکز

29) اتم های تشکیل دهنده ی کدام یک با بقیه متفاوت است؟

1- پنبه   2- روغن   3- هموگلوبین   4- گلیکوژن

 30 ) ساختمان کدام دو ماده شبیه هم است؟

1-      ساکارز و نشاسته  2- ساکارز و سلولز  3- گلیکوژن و نشاسته  4- گلیکوژن و سلولز

 31 ) محلول لوگل در کدام آزمایش مصرف می شود؟

1- اندازه گیری سرعت سوختن قندها در بدن جانوران 2- اندازه گیری سرعت انتقال اکسیژن در خون                                                          3- اندازه گیری شدت فتوسنتز در گیاهان   4- اندازه گیری میزان ذخایر کبدی

 32 ) تغییرات سرعت واکنش آنزیمی طی تغییرات دما از 10 تا 60 درجه به ترتیب چگونه است؟

1- افزایش – ثابت 2- ثابت – کاهش  3- افزایش – کاهش   4- کاهش – افزایش

 

فصل چهارم

33) گیاهان برای ساختن کدام یک به نیتروژن نیاز دارند؟

1- هیدرات کربن  2- لیپید     3- سلولز    4- پروتئین

 34 ) نشاسته در کدام قسمت سلول ها ذخیره می شود؟

1- کلروپلاست    2- واکوئل     3- دیواره سلولی   4- دستگاه گلژی

 35 ) دلیل سبز شدن سیب زمینی در انبار چیست؟

1- افزایش درجه حرارت  2- رشد کردن سیب زمینی   3- برخورد نور به سیب زمینی  4- مرطوب بودن شرایط محیط

 36 ) در کدام شرایط کلروفیل تشکیل نمی شود؟

1- سرما   2- کاهش غلظت CO2   3- نبودن نور    4- زیادی اکسیژن

 37 ) کدام یک تولید کننده است؟

1- علف هرز   2- زنبور عسل    3- گاو     4- قارچ سازنده ی خمیر نان

38 ) به چه دلیل سلول ها برای ذخیره ی انرژی گلوکز را انباشته نمی کنند؟

1- کم بودن انرژی گلوکز   2- ترکیب آسان گلوکز با سایر مواد   3- حل شدن ضعیف گلوکز در آب   4- آسان بودن ورود گلوکز به میتوکندری

 

فصل پنجم

39) عارضه ی کرتینیسم ناشی از کمبود کدام است؟

1- ید     2- آهن   3- کلسیم    4- سدیم

40 ) نرم شدن بافت های گیاهی در اثر پختن ۀ ناشی از کدام مورد است؟

1- پاره شدن پوشش دانه های نشاسته   2- تغییر در لایه دیواره سلولی  3- حل شدن سلولز دیواره سلولی   4- حل شدن دانه های نشاسته در آب

41 ) در کدام نوع غذای گیاهی بالاترین درصد چربی وجود دارد؟

1- سویا  2- لوبیا    3- کلم      4- ذرت

 42 ) کدام ماده ی غذایی خطر ابتلا به یبوست را کاهش می دهد؟

1- سلولز  2- تری گلیسرید      3- کلسترول   4- نشاسته

 43 ) کمبود کدام ماده سبب می شود ماهیچه ها و شکم در اثر نفوذ آب متورم شوند؟

1- سدیم   2- کلسیم   3- پروتئین   4- نیاسین

 44 ) کدام عارضه به کمبود یک ویتامین محلول در چربی مربوط است؟

1- عقب ماندگی ذهنی  2- خشک و ضخیم شدن قرنیه   3- ضعیف شده ماهیچه ها    4- سست شدن اتصال سلول ها

 45 ) کمبود ریبوفلاوین سبب کدام یک می شود؟

1- ایجاد زخم در اطراف دهان   2- خونریزی داخلی   3- کاهش رشد بدن و سلامتی پوست    4- بروز بیماری پلاگر

 46 ) گلوتامات مونوسدیم به عنوان........  به غذا اضافه شده و عارضه ی آن ............  است.

1- شیرین کننده – آسیب به کروموزوم ها   2- شیرین کننده – سردرد و تهوع   3- چاشنی – آسیب کروموزوم ها   4- چاشنی – سردرد و تهوع

 

فصل ششم

47) علت مرگ در هنگام وارد شدن خون نا آشنا به بدن چیست ؟

1- به هم چسبیدن گلبول های قرمز شخص دهنده     2- به هم چسبیدن گلبول های قرمز شخص گیرنده

  3- بسته شدن مسیر رگ ها در شخص دهنده      4- موارد 1 و 3

48) گروه خونی شخصی که هر دو ماده ی ضد A  و ضد B را در پلاسمای خود دارد چیست؟ 1- A    2- B    3- AB    4- O

49) خون شخصی با ماده ی ضد A و ضد B  رسوب داده است گروه خونی او چیست؟   1- A  ۲- B   ۳- AB    ۴- O

50 ) اگر در سلولی 32 کروموزومی تقسیم میوز انجام گیرد در هر یک از سلول های  حاصل چند سانترومر وجود خواهد داشت؟

1- 32     2- 16      3- 8        4- صفر

51) در یک مولکول DNA مقدار باز T برابر 23 درصد است در این مولکول باز G معادل چند درصد خواهد بود؟

1- 46 درصد     2- 54 درصد          3- 27 درصد      4- 23 درصد

52) پس از تقسیم میوز در سلول اولیه (زاینده ) زن چند سلول جنسی ایجاد می شود؟ 1- 1   2- 2   3- 3   4- 4

53 ) انتقال اطلاعات توسط DNA چگونه انجام می شود؟

1- توسط ژن ها    2- توسط نوکلئوتیدها    3- با ساخته شدن پروتئین ها    4- توسط بازهای آلی        

 54 ) کدام دو گروه خونی فاقد ضد ماده ی B می باشند؟ 1- A و O  2- B و O  3- AB وA    4- B وAB

55 ) یک قطعه مولکول DNA دارای 20 A و 30 G است  در این قطعه چند مولکول قندی وجود دارد؟ 1- 25   2- 50   3- 75    4- 100

56 ) در دوفرد دوقلوی همسان کدام دو مورد بسیار شبیه به هم هستند؟

 1- وزن     2- هوش    3- نوع و مقدار DNA     ۴- مقدار پروتئین

 

فصل هفتم

57) مجموعه ی موجودات زنده و غیر زنده یک محیط که با هم در ارتباط اند چه نام دارد؟

1- اکولوژی 2- اکوسیستم   3- زنجیره ی غذایی   4- شبکه غذایی

58) کدام یک می تواند اولین حلقه ی یک زنجیره ی غذایی باشد؟

1- موش  2- ملخ    3- خورشید   4- لوبیا

59) در هرم تعداد افراد مصرف کننده به تدریج  ......   و تعداد آن ها ...... می یابد.

1- بزرگتر ، کاهش  2- کوچکتر ، افزایش  3- بزرگتر ، افزایش   4- کوچکتر ، کاهش

60) کدام یک نقش اصلی را در پوسیدگی دارد؟

1- جانوران مردار خوار  2- میکروب ها  3- رطوبت  4- اکسیژن

61) در کدام روش نگهداری غذا آب میکروب ها با اسمز خارج می شود؟

1- نمک سود کردن   2- ترشی انداختن     3- حرارت دادن    4 - انجماد

62) در پاستوریزه کردن ، شیر را تا دمای ...... درجه سانتی گراد به مدت ...... گرم نگه می دارند.

1- 150 ، 15 ثانیه   2- 70 ، 15 دقیقه       3- 150 ، چند ثانیه       4- 70 ، 15 ثانیه

63) کدام یک از شرایط زیر از شرایط ضروری  پوسیدگی برای برخی میکروب ها نیست؟

1- رطوبت کافی    2- دمای مناسب     3- وجود اکسیژن         4- عدم وجود ترکیبات شیمیایی

64)کدام صحیح است ؟

1- اولین حلقه ی هر زنجیره ی غذایی خورشید است .     2- در هر زنجیره ی غذایی فقط یک تولید کننده وجود دارد.

3- هر زنجیره ی غذایی حداکثر می تواند سه جاندار داشته باشد.   4- دومین حلقه ی زنجیره ی غذایی موجودی گوشتخوار است.                

 ۶۵) آمونیاک محصول واکنش روی کدام ماده است؟

1- اسید چرب    2- گلوکز   3- گلیکوژن   4- پروتئین

 66 ) پدیده ی اسمز چگونه سبب مرگ میکروب ها می شود؟

1- با حل کردن دیواره ی سلولی 2- با ایجاد شرایط اسیدی   3- با خارج کردن آب از بدن میکروب   4- با زیاد کردن نمک در باکتری

 67 ) کدام یک افزاینده ی نیترات خاک نیست؟

1- خون  2- پوست   3- اشک چشم      4- شیره ی معدی

68 ) تعریف تراکم در اکولوژی چیست؟

1-      تعداد افراد یک گونه که در یک زمان معین و در واحد حجم یا سطح زندگی می کنند. 2- تعداد افراد زنده ای که در یک زمان معین در واحد حجم یا سطح زندگی می کنند. 3- نسبتی که بین مجموعه افراد زنده یک اکوسیستم در یک زمان معین در واحد حجم یا سطح برقرار است.    4- نسبتی که بین افراد گونه های یک اجتماع در یک زمان معین و در واحد سطح یا حجم برقرار است.

 69 ) در اکوسیستم آب شیرین حذف کدام جاندار موجب نابودی سریع اکوسیستم می شود؟

1- اوگلنا(جلبک)   2- باکتری   3- قارچ   4- سخت پوستان کوچک

 

فصل هشتم

 

 70 ) محل آسیب دیده در کدام بیماری با بقیه متفاوت است؟

1- تبخال  2- سرخک    3- آبله مرغان   4- هپاتیت

 71 ) اینترفرون چه ماده ای است؟

1- پروتئین  2- لیپید  3- پلی ساکارید   4- اسید نوکلئیک

 72 ) فرض کنید یک باکتری هر 30 دقیقه یک بار تقسیم می شود ۀ اگر تعداد باکتری حاصل از تقسیم پس از 5/1 ساعت 8000 باشد ۀ تعداد باکتری اولیه ی آن چقدر است؟

1- 10     2- 100       3- 1000   4- 800

 73 ) کدام تولید کننده ی پادتن است؟

1- فاگوسیت   2- ساپروفیت      3- لنفوسیت     4- باکتری انگل

 74 ) برای معالجه ی سرطان کدام روش کاربرد بیش تری دارد؟

1- شیمی در مانی    2- استفاده از آنتی بیوتیک ها  3- واکسیناسیون   4- پرتودرمانی

 

در زیر تست های دیگری از فصول مختلف کتاب می بینید:

 

۱- تولید انرژی در سلول به عهده ی کدام اندامک است؟

 1- ریبوزوم    2- لیزوزوم   3- هسته    4- میتوکندری

۲- تقسیم هسته سلول به دو هسته ی همانند چه نام دارد؟

 1- تومور   2- میتوز    3- میوز    4- کروماتید

۳- کدام ماده ی خام فتوسنتز است؟

 1- دی اکسید کربن   2- هیدرات کربن   3- اکسیژن      4- نیتروژن

۴- رگبرگ چه نقشی دارد؟

 1- فتوسنتز   2- تنفس   3- استحکام برگ    4- ذخیره مواد

۵- کدام غذا ویتامین B2 ( ریبوفلاوین ) دارد؟

 1- برنج   2- نان    3- تخم مرغ   4- پرتقال

۶- کمبودکدام یک در بدن باعث ایجاد گواتر می شود؟

1- آهن   2- ید   3- سدیم   4- کلسیم

۷- غذای گیاهی که پروتئین زیادی دارد کدام است؟

1- ذرت  2- کلم   3- برنج   4- سویا

۸- مصرف زیادکدام یک باعث بالا رفتن فشار خون می شود.

 1- کلسیم   2- نمک   3- شیر   4- گوشت

۹- خوردن کدام یک از نرمی استخوان جلوگیری می کند.

 1- ویتامین c   2- ویتامین B1    3- جگر ماهی   4- تخم مرغ

۱۰- خوردن کدام یک باعث سلامتی گیاهخواران می شود.

 1- شیر و تخم مرغ  2- گوشت و میوه 3- سیب زمینی   4- هویج

۱۱- از تقسیم میوز در سلول اولیه نر چند سلول جنسی تولید می شود؟

 1- دو  2- چهار   3- یک   4- هشت

۱۲- نقش غده ی هیپوفیز در بدن چیست؟

 1- تنظیم حرکات بدن  2- تنظیم رشد   3- وراثت  4- ایجاد تومور

۱۳- کدام گروه خونی با سرم ضد A   و سرم ضد B لخته می شود؟

 1- A  2- B  3- AB  4- O

۱۴- کدام مولکول توانایی همانند سازی دارد؟

 1- DNA  2- پروتئین  3- گلوکز   4- لیپید

۱۵- کدام سلول انسان 23 کروموزومی است؟

 1- سلول تخم   2- سلول جنسی نر   3- گلبول قرمز  4- گلبول سفید

۱۶- باکتری شوره زدا نیترات را به ..... تبدیل می کند.

 1- آمونیاک   2- پروتئین   3- اوره   4- نیتروژن

۱۷- کدام موجود در هرم انرژی سهم کمتری دارد؟

 1- مار   2- موش   3- ذرت  4- عقاب

۱۸- جانوران چه اثری بر CO2 هوا دارند؟

 1- افزایش   2- کاهش   3- بی اثر   4- ابتدا کاهش  و سپس افزایش

۱۹- عامل اصلی پوسیدگی چیست؟

 1- آنزیم های درون سلول  2- قارچ و باکتری  3- مردار خواران   4- رطوبت

۲۰- کدام عامل باعث می شود که جسد جانور در گودال قیر نپوسد ؟

1- کمبود اکسیژن  2- کمبود رطوبت   3- وجود قیر   4- وجود نمک

۲۱- کدام یک از این جانوران در محیط پر علف و داخل خاک زندگی می کنند؟                                                                          

  1- حلزون و کرم خاکی  2- عقاب و گنجشک  3- شته و کفشدوزک  4- گاو و گوسفند

۲۲- آتش سوزی و دخالت انسان باعث چه می شود؟

 1- پیچیدگی اکوسیستم  2- جنگل زدایی   3- حالت اوج   4- پیشرفت توالی    

۲۳- کدام بخش ویروس وارد سلول میزبان می شود؟

 1- DNA   2- پروتئین   3- لیپید   4- قند

۲۴- ویروس ایدز به کدام سلول حمله می کند؟

 1- غده بزاقی  2- پوست  3- کبد  4- سفید خون

۲۵- کدام باکتری ها مواد غذایی خود را از مواد بی جان به دست می آورند؟

 1- انگل  2- مصرف کننده  3- بیماری زا  4- ساپروفیت

۲۶- کدام بخش را همه ی باکتری ها ندارند؟

 1- دیواره ی سلول  2- سیتوپلاسم  3- ماده وراثتی  4- کپسول

۲۷- شایع ترین بیماری ویروسی انسان ها کدام است؟

 1- سرماخوردگی  2- ایدز  3- هپاتیت  4- فلج اطفال

۲۸- باکتری در شرایط نامساعد کدام را ایجاد می کند؟

 1- کپسول   2- باکتری جدید  3- هاگ   4- آنزیم

۲۹- کدام محافظ خوبی در برابر ورود میکروب ها به بدن است؟

 1- خون  2- پوست  3- اشک   4- گلبول سفید

۳۰- کدام در بدن پادتن می سازد؟

 1- فاگوسیت   2- لنفوسیت   3- واکسن    4- آنتی بیوتیک

 

 

 با تشکر از http://elearning.roshd.ir/bio1/

 
Copyright 2004 WWW.OpenViewCo.Com
::GUEST:: خوش آمدید!
   5. تغذیه 4. ویتامینهای محلول در آب 1

ویتامینهای محلول در آب 1  را در این سایت بجویید


Copyright 2004 WWW.OpenViewCo.Com

تاریخ ارسال: دوشنبه 10 دی‌ماه سال 1386 ساعت 07:20 ق.ظ | نویسنده: مهدی | چاپ مطلب 0 نظر